<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=689757778687955&ev=PageView&noscript=1"/>
로그인
하이디 - 요한나 슈피리 ; 아이를 키우는 것은
진행책마을마을지기지기등록2021. 06. 04.제작2021. 06. 03.
마을지기의 네번 째 추천 책은
요한나 슈피리 작가님의 [하이디] 입니다.

예전에 애니메이션으로, 어린이 명작동화로 만났던 하이디,
다시 만난 하이디는 여전히 순수하고 아름다웠습니다.
어렸을적에는 하이디를 이렇게 티없이 맑게 자라게 한건 알프스 산일거다! 라고 생각했는데요
다시 하이디를 읽으면서 생각이 달라졌습니다.


-----------------------------------------------------------------

오프닝, 엔딩

[89_BGM]잔잔한 피아노연주곡 | 가을에 듣기 좋은 무료브금 | HYP-I Can Not Heard You

곡명 : HYP-I Can Not Heard You
작곡 : HYP
장르 : Piano(Medium Tempo)

출처 : http://www.podbbang.com/ch/1769094?e=23264475


배경음악

[51_BGM] 피아노 연주곡,잔잔한,감성 노래,감동,사랑스러운 라디오 배경음악 | HYP - Slow(천천히)

곡명 : HYP - Slow(천천히)
작곡 : HYP
장르 : Piano

출처 : http://www.podbbang.com/ch/1769094?e=22824390

--------------------------------------------------------

편집도움 : 공감러(gonggamreo)

칼리버님의 피드백으로, 효과음을 넣었습니다. 피드백 주신 칼리버님 감사합니다 ^^


---------------------------------------------------------------